1. år

Første studieår gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning. 

Studieåret består av seks emner. Første semester undervises det i Tegning og Farge. Andre semester undervises det i Maleri, 3-dimensjonal form og Profesjonalisering. Gjennom hele studieåret undervises det i Kunsthistorie. 

Hvert emne består av korte kurs, og avsluttes med et selvdrivende prosjekt der studenten kan fordype seg i teknikker og materialer som er blitt presentert i løpet av perioden. Både kurs og selvdrivende prosjekt avsluttes med gruppegjennomganger, og noen ganger med utstilling for et publikum utenfor skolen.

Emnet Kunsthistorie går over begge semestrene. Et klassisk blikk på kunsthistorien studeres i sammenheng med idéstrømninger, arkitektur og designtenkning. Emnet gir en innføring i kunsthistorien fra steinalderen frem til 1900, og estetisk filosofi og metode. Kombinasjonen etablerer en bred plattform for å tolke kunstverk gjennom ulike innfallsvinkler. I møte med ulike perioders uttrykk undersøkes kunstens mange former og språk, og om det er tradisjoner vi fremdeles kan gjenkjenne og ta i bruk i dag. Undervisningen er basert på forelesninger, tekster som skal leses, muntlige fremføringer av studentene og diskusjoner. Forelesningene på skolen kombineres med ekskursjoner til samlinger og utstillinger hvor man får kjennskap til originale verk og deres aktualitet i dag.  

Høstsemesteret drar vi på studietur. De senere årene har vi dratt til Stockholm eller København. 

Studieåret avsluttes med en prosjektperiode som presenteres på Vårutstillingen. 

2. år

Andre studieår kan studenten velge mellom tre fordypningsområder; 3-dimensjonal kunst, Tegning eller Maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene. Det arbeides også tverrfaglig.

Hvert semester er inndelt i tre emner; Fordypning, Kunsthistorie og Profesjonalisering.

I emnet Profesjonalisering introduseres ulike verktøy for å dokumentere og formidle egne prosjekt. Det gis kurs i tekstkroki, fotodokumentasjon, selvpresentasjon, portfoliodesign og søknadsteknikk. Emnet avsluttes med et hovedprosjekt som blir vurdert av ekstern sensor og presenteres på Vårutstillingen. 

Kunsthistorie har fokus på utviklingen av billedkunsten fra Modernismens begynnelse ca. 1900 og fremover mot nye uttrykk innen samtidskunsten. Undervisningen består hovedsakelig av forelesninger kombinert med samtaler og skriftlige innleveringer. Forelesningsprogrammet skal gi studenten en bredest mulig oversikt over kunstens utvikling i det 20 århundre. Dette innebærer en presentasjon av de sentrale avantgarde-bevegelsene slik disse har formet i hovedsak billedkunst, men også litteratur, musikk, design, arkitektur og film. I forbindelse med utviklingen av samtidskunsten internasjonalt siden 70-tallet vil også feministiske, økologiske og aktivistiske tilnærminger til kunst bli presentert, slik at studentene kan bli bevisst ulike syn på kunstens rolle i samfunnet. Det belyses hvordan de ulike kunstartene er påvirket av hverandre i tillegg til deres sammenheng med samfunnsutviklingen forøvrig.

De senere årene har 2. året dratt på studietur til Berlin.

2. år – 3-dimensjonal kunst


Fordypning i 3-dimensjonal kunst er sansbar virkelighet og fysisk arbeid. Ved direkte kontakt med materialer gis innføring i sveising og trearbeid, modellering og verkstedsarbeid, skallstøp i gips og senere støp i silikon og plast. 

Det arbeides med både tradisjonelle teknikker og ulike samtidige uttrykk.

I ulike kurs analyseres form, konstruksjon og funksjon. Det arbeides i modell og tegning frem til ny form. Romlighet, sted, bevegelse og form utforskes i installasjon-, skulptur- og objekt kurs, som kan kombineres med bruk av ulike medier som foto, video, lys eller lyd. Sted, situasjon, design og romlige elementer utforskes både innendørs og utendørs, i det private rom og de offentlige rom.

Tre-dimensjonalitet er i all enkelhet og kompleksitet alt som er romlig. Studiet fremmer modning, selvstendiggjøring, utvikling av idéer og personlig språk. 

Studenten oppfordres til en undersøkende prosess gjennom hele studiet. Ved å se på innhold og betydning, og eksperimentere med en åpen holdning, vil mange oppleve å finne nye måter å jobbe på. Veiledning står sentralt i dette arbeidet. 

3-dim passer for deg som ønsker å satse videre på kunststudier, eller om du vil jobbe med arkitektur eller produktdesign.

2. år – Maleri

Maleristudiet åpner opp for tid og rom til å undersøke forskjellige relevante aspekter ved maleri og personlig visuelt språk; fra material og tekniske ferdigheter til metode og prosess. 

Fordypningen bygger på maleriets tradisjonelle rolle og historie, men søker i tillegg å stille spørsmål og redefinere dets rolle i et samfunn i stadig endring.

Tid og konsentrasjon er avgjørende for å utvikle et eget malerisk språk. Studenten utfordres til å etterprøve intensjonene i eget arbeid.

Høstsemesteret vektlegger observasjonsstudier. Lengre perioder med fokus på stilleben, akt og portrettmaleri gir tid til fordypning og konsentrasjon. Her har studenten mulighet til å orientere seg i maleriets ulike uttrykksmuligheter. Undersøkelse av fargens formdannende egenskaper står sentralt.

Vårsemesteret vektlegger i større grad eksperimentelle og prosessbaserte tilnærminger, og det settes større krav til kontekstualisering av eget arbeid.

Undervisningen har som mål å fremme selvdrivende studenter som tar sikte på å arbeide som utøvende kunstnere eller i kunstnerisk relaterte virksomheter.

2. år – Tegning

Å tegne er den eldste formen for visuelt uttrykk og er kjernen innenfor mange visuelle fagområder og disipliner. Tegning kan være å gjengi den sansbare virkelighet eller et verktøy for å konkretisere tankene, erkjennelse – og mye mer. Som student på Tegning får du muligheten til å bruke tegnefaget så bredt som mulig.  

I høstsemesteret vektlegges tradisjonelle tegneteknikker som perspektiv, analytisk form, aktstudier og komposisjon. Observasjon og mestring står sentralt. I tillegg vil idèbaserte kurs, selvstendige prosjekt og studietur til en Europeisk storby utvide konteksten og bevisstheten rundt det visuelle.  

I løpet av vårsemesteret vil egen utvikling få enda større fokus. Flere kurs vektlegger historiefortelling og bevegelige bilder; som video, animasjon og tegneserie.

Fordypning i Tegning sikter til kvalifisering for videre arbeid med tegning, illustrasjon og visuell kommunikasjon i yrkesfaglige så vel som i kunstneriske felt. Mange av våre studenter går videre til høyskoler innenfor kunstfag og arkitektur, men også til retninger slik som animasjon, tatovering og dataspill.

GRANUMPAIEN

Granumpaien visualiserer hvilke emner som tilbys i løpet av den to-årige fagskoleutdanningen ved Einar Granum Kunstfagskole, og sier også hvor mange fagskolepoeng som hvert emne gir.

Klikk på paien for å se visualiseringen i større format.

Øverste halvdelen viser 1.studieår, med tre emner i høstsemesteret, og fire emner i vårsemesteret. Studieåret begynner med tegning, som har fått fargekoden grå, og avsluttes med en profesjonaliseringsperiode (prosjekt) som har fått fargekoden oransje. Hvert semester gir 30 fagskolepoeng.

Nederste halvdelen viser emnene som tilbys 2. studieår. Studenten kan velge mellom tre fordypninger, i enten 3-dimensjonal kunst, Maleri eller Tegning. Hvert semester består av tre emner; fordypning, kunsthistorie og profesjonalisering. Av modellen ser du at profesjonaliseringsfaget (oransje) vektlegges mer på 2. studieår enn første året.

WORKSHOPUKENE I VÅRSEMESTERET

Hver vår arrangerer vi to workshopuker, der studentene kan velge mellom 8 ulike workshop hver uke.

Billedkunstnere, arkitekter, designere, tegneseriemakere og musikere inviteres til å holde workshop, og faglærerne på skolen utfordres til å designe en workshop som de har veldig lyst til å prøve ut, men som det ikke er plass til i timeplanen.

Workshopukene er for både 1. og 2. studieår. Klasser og trinn blandes, og workshopukene avsluttes med presentasjoner og snacks.

Noen eksempler på workshop: animasjon, tegneserie, visual effects på iPad, lydinstallasjon, performance, silketrykk, artistbooks, konseptuelt grafisk design, skulpturelt fotografi, performativt fotografi, temperalmaleri, grafikk, re-design, fresko-teknikker, arkitektur, oljemaleri, sveisekurs, steinhogging, bodyzone, collage, new display, kunstneriske strategier, tekst- konsept, illustrasjon.

Vitnemål og studiebetaling

Fullføring av fagskolestudiet

Et fullført fagskolestudium består av to undervisningsår som til sammen gir 120 fagskolepoeng. Hvert studieår gir 60 fagskolepoeng. 

Alle emnene må være bestått for at vitnemål skal kunne utstedes etter to år. I de tilfeller der studenten ikke har bestått alle emner tildeles kompetansebevis. 

Undervisningen fordeler seg på 5 dager pr. uke, med undervisning fra 0900-1500. Noe av opplæringen krever selvstudium utenom fastlagt undervisningstid. Et undervisningsår baserer seg på 1500 timer i arbeidsbelastning.

LÆRINGSUTBYTTE NIVÅ – 5.2


Etter å ha fullført den 2-årige fagskoleutdanningen i visuelle kunstfag ved Einar Granum kunstfagskole, kan studenten:
 

KUNNSKAPER 
- bruke ulike metoder, teknikker og materialer på en utforskende måte
- bruke relevante verktøy til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle egne kunstfaglige prosjekter
- gjøre rede for kunstfagets historie, tradisjoner og egenart
- vise innsikt i egne utviklingsmuligheter

FERDIGHETER 
- beskrive og reflektere rundt faglige valg, og videreutvikle egne prosjekt under veiledning
- kontekstualisere egne kunstfaglige prosjekt og vurdere relevansen, ved å henvise til ulike typer informasjon, teori og fagkilder
- bruke fagterminologi for å beskrive og reflektere kritisk rundt egne og andres arbeid
- formulere prosjektbeskrivelse, søknad og eget ståsted

GENERELL KOMPETANSE 
- planlegge og gjennomføre kunstfaglige prosjekt alene og i samarbeid med andre
- formidle resultat av skapende prosesser i møte med et publikum
- utveksle faglige synspunkter og delta aktivt i kunstfaglige diskusjoner og prosjekt, og ut fra et etisk verdigrunnlag
- drive frem skapende prosesser i egen praksis

STUDIEBETALING

Studiekostnader pr. semester for både 1. og 2. studieår 2017-18 er på kr. 18 350,-, pluss kr. 2 300,- i materialpenger. 

Det må i tillegg beregnes en egenandel på inntil kr. 2 300,- i forbindelse med en studietur pr. studieår.(høst) 

Skolepengene betales forskuddsvis ved semesterstart. Den enkelte student får tilsendt en detaljert studiekontrakt etter at inntaket er gjennomført og søknaden er faglig godkjent. 

Et administrasjonsgebyr på kr. 2 000,- betales når skoletilbudet aksepteres. Administrasjonsgebyret vil ikke bli refundert ved eventuell avmelding av studieplass.

Utdanningen er godkjent for støtte fra Lånekassen. Studenten må selv holde seg oppdatert om gjeldende regler og vilkår i Lånekassen.

Fagstab

Hele fagstaben er utøvende kunstnere, og et stort antall gjestelærere, kunstnere, arkitekter og designere inviteres hvert år til å holde kurs, workshop og foredrag. 

Julie Arntzen

Jan Erik Beck

Torhild Berg

Ebba Bring

Juan Vargas Brito

Ingvild Hammervoll

Maren Dagny Juell Kristensen

Ilmi Gutzeit Mathiesen

I permisjon studieåret 2016-17

Pierre Matte

Underviser i Kunsthistorie, 2. studieår

Ole Rosén

Undervisningstyngde på Tegning fordypning.

Mari Røysamb

Geir Yttervik

Rustan Andersson

Thomas Sæverud

Stein Koksvik

Simon Nicholas

Morten Hansen

Marianne Gihle